Gweithiwr Achos Rhanbarthol

Mencap-WISE

Gweithiwr Achos Rhanbarthol
 • Lleoliad: Bangor
 • Cyflog: £24,775 per annum
 • Math o gytunedeb: Permanent
 • Dyddiad cau: 17:00 08 Mai 2017
 • Oriau: Llawn Amser
 • Crynodeb

  Rydym yn chwilio am unigolyn cryf ei gymhelliad, ymroddedig a brwd i ymuno â thîm o Weithwyr Achos Rhanbarthol sy’n gweithio o fewn prosiect ‘Mencap-WISE’ (‘Wales Independent Support & Empowerment’).

  Proffil y cyflogwr

  Bydd Prosiect ‘B’ yn cefnogi pobl ag anabledd dysgu a’u teuluoedd i ddeall gwasanaethau a chael mynediad i wasanaethau (pa un ai’n gyffredinol neu’n benodol ar gyfer anabledd dysgu/gofalwyr) y mae ganddynt hawl i’w cael a’u cefnogi hefyd i ddeall yn well sut i gael mynediad i’r gwasanaethau hyn o fewn fframwaith y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru).

  Rôl y swydd

  I gael eich ystyried ar gyfer y rôl hon bydd angen:

  · profiad o drosglwyddo cyngor a gwybodaeth

  · cael trwydded yrru lawn gyda cherbyd y gallwch ei ddefnyddio ar gyfer gwaith

  · bod yn hyddysg mewn cyfrifiadura ac yn gallu defnyddio ffynonellau gwybodaeth electronig

  · bod â medrau cyfathrebu a rhyngbersonol cryf.

  Sut i wneud cais

  Am ragor o wybodaeth a chael gwybod sut i wneud cais ewch i

  https://jobs.mencap.org.uk neu fel arall cysylltwch â Derek Adams yn Derek.Adams@mencap.org.uk

  Peidiwch ag anghofio sôn am Recruit3

  os byddwch chi'n gwneud cais am unrhyw un o'r swyddi hyn

   Manteisio i'r eithaf ar Recruit3

    • Bydd clicio'r tab 'View Detais' neu deitl swydd/interniaeth yn eich galluogi i weld yr hysbyseb lawn.
    • Gwnewch yn siŵr eich bod yn gyfarwydd â gofynion swydd neu interniaeth a darllen manylion y cais yn ofalus. Mae rhai o'n hysbysebion yn eich gwahodd i ffonio'r cyflogwyr i gael sgwrs anffurfiol - os gwneir hyn, bydd y rhif cyswllt ym manylion y cais. Peidiwch byth â ffonio darpar gyflogwyr oni bai eu bod yn eich gwahodd i wneud hynny.
    • I gael gwybod mwy am y cyflogwr, cliciwch y ddolen URL - sydd dan enw'r cyflogwr - i fynd i'w hafan.
    • Mae gan rai swyddi/interniaethau ddogfen wedi'i hatodi sy'n eich galluogi i wneud cais ar-lein. Pan fydd hyn ar gael bydd blwch yn dweud 'download files for this job' yn y gornel dde uchaf. Bydd hyn yn eich galluogi i gael gafael ar ffurflen gais, disgrifiad o'r rol neu unrhyw wybodaeth ychwanegol.
    • Cofiwch ddod yn ôl yn aml - bydd swyddi newydd yn cael eu postio'n rheolaidd.

   Byddem yn falch o glywed eich barn chi am recruit3. Anfonwch neges e-bost i recruit3@dennis.co.uk

  Big Issue Cymru Volunteering Wales