Preifatrwydd

Yn y polisi hwn, mae’n bosibl y defnyddir y termau canlynol:

Mae "Recriwt3" (y cyfeirir ato hefyd fel "Ni") yn golygu’r wefan ‘recriwt3.org.uk’ sy’n cael ei rhedeg gan Big Issue Cymru a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru;

Mae "Gwefan" yn golygu ‘recruit3.org.uk’;

Mae "Defnyddiwr" (y cyfeirir ato hefyd fel "Chi") yn cyfeirio at rywun sy’n defnyddio’r wefan.

Ynglŷn â’r polisi hwn

Bwriad Recriwt3 yw darparu gwefan ddiogel ar gyfer ei hymwelwyr ac mae wedi ymrwymo’n llwyr i warchod preifatrwydd ei defnyddwyr. Mae’r polisi hwn yn amlinellu pa ddata sy’n cael eu casglu drwy ddefnyddio’r wefan hon, sut caiff y data eu trin ac at ba ddiben y caiff y data eu casglu.

Gwybodaeth Gyfunol am ymwelwyr â Recriwt3

Mae Recriwt3 yn casglu gwybodaeth sy’n seiliedig ar ymweliadau defnyddwyr. Fel arfer, mae’r wybodaeth hon yn cynnwys pa rannau o’r wefan y mae’r mwyafrif o ddefnyddwyr yn ymweld â hwy, pa ranbarthau sy’n denu’r nifer mwyaf o ymwelwyr, pa fathau o borwr gwe sy’n cael eu defnyddio i gael mynediad at y wefan yn fwyaf aml ac ati. At y dibenion hyn, caiff yr holl wybodaeth ei chasglu’n gyfunol ac nid yw’n cynnwys manylion personol. Dim ond i’n helpu i gynnal a chadw a datblygu’r wefan i’w gwneud yn fwy addas ar gyfer ein hymwelwyr y caiff yr wybodaeth hon ei chasglu.

Gwybodaeth sy’n cynnwys Manylion Personol

Nid yw Recriwt3 yn casglu nac yn cadw enw, cyfeiriad, rhif ffôn cyswllt nac unrhyw fanylion personol eraill ar gyfer ei defnyddwyr, oni bai am gyfeiriad IP y defnyddwyr, sydd yn unol â'r diben a nodir uchod.

Datgelu gwybodaeth

Mae’n bosibl i Recriwt3 rannu gwybodaeth sydd wedi’i chyfuno gyda’i phartneriaid, ond ni fydd yn datgelu unrhyw wybodaeth bersonol, fel cyfeiriad IP y defnyddiwr, ac eithrio mewn sefyllfaoedd lle mae hynny'n ofynnol am resymau cyfreithiol.

Gwybodaeth a roddir i Gyflogwyr

Mae Recriwt3 yn gweithredu drwy ddangos rhestri swyddi sydd wedi cael eu rhoi gan gyflogwyr sydd wedi cysylltu â ni gyda’r bwriad o hysbysebu eu swyddi gwag ar Recruit3.

Nid yw Recriwt3 yn rhan o’r broses ymgeisio. Yr oll a wnawn ni yw darparu cyfarwyddiadau ac adnoddau ynghylch sut i ymgeisio am y swydd, a allai gynnwys clicio dolen i gael mynediad at wefan y cyflogwyr er mwyn parhau â’r cais, llwytho pecyn ymgeisio i lawr neu ymgeisio drwy ffyrdd eraill.

Bydd unrhyw wybodaeth y byddwch chi’n ei rhoi at ddibenion cais yn cael ei thrin gan y darpar gyflogwr ac ni fydd yn cael ei chadw gan Recriwt3.

Os byddwch chi’n clicio dolen er mwyn creu cais ar-lein, mae'n debygol y cewch eich tywys at wefan y darpar gyflogwr neu at wefan allanol arall, y bydd ganddi ei pholisi preifatrwydd ei hun ar gyfer defnyddio eich gwybodaeth.

Newidiadau i’r Polisi hwn

Mae’n bosibl y bydd Recriwt3 yn gwneud newidiadau bach i’r polisi hwn o bryd i'w gilydd. Bydd Recriwt3 yn ceisio tynnu sylw at unrhyw newidiadau mawr i’r polisi ar y dudalen hafan.

Argymhellir eich bod yn cyfeirio yn ôl at y polisi hwn o bryd i’w gilydd er mwyn nodi unrhyw newidiadau bach i’r polisi a allai effeithio ar y modd rydych chi’n defnyddio'r wefan.

recriwt3

ar gyfer y swyddi gorau yn y trydydd sector yng Nghymru

  • Mental Health Accommodation Services Manager

  • Swansea
  • Cyflog: £24,500 per annum
  • Manylion
  • Gweinyddwr Ymgynghori a Dysgu

  • Caerdydd
  • Cyflog: £17,419 yn codi i £18,070 y flwyddyn
  • Manylion
Big Issue Cymru Volunteering Wales